Všeobecné podmínky pro užívání portálu

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Předmět úpravy
Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.mmdrazby.cz a účast jednotlivých uživatelů (dražebníků) v elektronických dražbách nemovitostí, realizovaných podle ustanovení § 336 o elektronických dražbách souvisejících zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na dražby, které jsou prováděny prostřednictvím systému elektronických dražeb nemovitostí, jenž je provozován jako internetová aplikace na internetovém portálu www.mmdrazby.cz.
Elektronických dražeb nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz se může zúčastnit právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům, přičemž právnické i fyzické osoby musí splňovat podmínky nabývání nemovitostí na území České republiky, zejména podmínky ustanovené zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, občanským soudním řádem, exekučním řádem, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené dražební vyhláškou vztahující se ke konkrétní dražené nemovitosti. Podmínkou účasti na elektronické dražbě nemovitostí provozované prostřednictvím systému elektronických dražeb nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz je registrace uživatele dle instrukcí uvedených na portálu www.mmdrazby.cz a zřízení uživatelského účtu. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li administrátor, že uživatel má zřízeno více účtu, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.
Tyto Všeobecné podmínky dále upravují obecný postup pro registraci uživatelů do systému elektronických dražeb nemovitostí a upřesňují postup při provádění elektronických dražeb nemovitostí v rozsahu, kde občanský soudní řád, exekuční řád popř. další obecné závazné právní předpisy upravující postup dražitele neobsahují podrobnější úpravu elektronických dražeb nemovitostí.
2. Výklad pojmů
 internetový portál www.mmdrazby.cz je internetová aplikace, prostřednictvím níž se provádějí elektronické dražby nemovitostí ve smyslu ustanovení § 336 o o.s.ř. a uživatelům, kteří jsou registrování v souladu s těmito podmínkami, umožňuje těchto elektronických dražeb nemovitostí se zúčastnit a dražit nemovitosti. Na internetovém portálu jsou dále zveřejněny zejména informace o způsobu jeho fungování, postupu při registraci, registrační formuláře, Všeobecné podmínky, jakož i informace o nařízených elektronických dražbách nemovitostí realizovaných prostřednictvím portálu www.mmdrazby.cz, informace o připravovaných dražbách, informace o průběhu jednotlivých dražeb a v případě ukončení dražeb o výši nejvyššího podání, udělení příklepu a o vydražitelích jednotlivých nemovitostí, jakož i další údaje;
 provozovatelem internetového portálu www.mmdrazby.cz, jenž zajišťuje chod systému elektronických dražeb nemovitostí, je obchodní společnost M&M reality holding a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2 PSČ 110 00, IČ: 274 87 768, DIČ: CZ 274 87 768 (dále dražebník či administrátor)
 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14537. Provozovatel není dražitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního řádu, exekučního řádu, popř. dalších obecně závazných právních předpisů a zajišťuje výlučné provoz portálu www.mmdrazby.cz a na něm umístěné internetové aplikace elektronických dražeb nemovitostí. Provozovatel systému, společnost M&M reality holding a.s., je dále v textu těchto Všeobecných podmínek označována jako administrátor.
 registrovaným uživatelem je osoba, která se zaregistruje na portálu www.mmdrazby.cz zde uvedeným způsobem a získá přístup na aktuální a připravované dražby bez možnosti se dražby aktivně účastnit jako dražitel;
 ověřeným uživatelem je osoba, které administrátor udělil po splnění podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami přístupové právo pro účast v elektronických dražbách;
 nemovitostmi se rozumí nemovité věci a byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zvláštního zákona;
 elektronická dražba nemovitostí je dražba konaná na základě ustanovení § 336o o.s.ř. a dalších souvisejících ustanovení. Pro účely těchto podmínek je elektronická dražba nemovitostí konaná v systému elektronických dražeb nemovitostí prostřednictvím portálu www.mmdrazby.cz dále označována též jen jako „dražba“;
 podáním se rozumí úkon dražitele v rámci probíhající elektronické dražby, kterým se činí příhoz nejméně ve výši stanovené dražebníkem v dražební vyhlášce a uvedené v detailu dražby;
 losováním se rozumí úkon na určení vítěze dražby, pokud se přihlásí více dražitelů s předkupním právem a více jich chce na cenu uplatnit své právo.
námitkou se rozumí úkon, kdy se jednotliví dražitelé či povinní mohou vyslovit ke konkrétní dražbě. Oprávněnost námitek vždy posuzuje dražebník.
 dražitelem je ověřený uživatel, který splnil podmínky pro účast v nařízené elektronické dražbě zejména tím, že složil dražební jistotu a u kterého zároveň nejsou dány překážky vylučující účast v nařízené elektronické dražbě, a současně splňuje podmínky pro nabývání nemovitostí ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů;
 prodávající je majitel nemovitosti, který pověřil administrátora k provedení dražby dobrovolné;
 Všeobecné podmínky znamenají tyto podmínky pro konání elektronických dražeb nemovitostí, závazného všechny její účastníky;
 o.s.ř. znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 exekuční řád znamená zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 heslem se rozumí ochranný prvek pro přístup ověřeného uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí provozovaného prostřednictvím portálu www.mmdrazby.cz, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 8 alfanumerických znaků. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitým;
 uživatelským jménem se rozumí údaj, který si uživatel sám zvolil a kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor dražitele v dražbě. Jako unikátní identifikátor bude použita emailová adresa.
 detail dražby obsahuje údaje o nemovitosti, která bude dražena prostřednictvím portálu www.mmdrazby.cz, zejména její popis, vyvolávací cenu, výši nejnižšího podání (příhozu), datum a čas zahájení dražby, čas zbývající do zahájení dražby, dražební vyhlášku, znalecký posudek, jméno majitele nemovitosti popř. název soudního exekutora (exekutorského úřadu), jenž dražbu nařídil prostřednictvím dohody s administrátorem a provozovatelem serveru www.mmdrazby.cz , a další informace. Po zahájení dražby je na detailu dražby uvedena též historie podání (příhozů), uživatelská jména ověřených uživatelů účastnících se dražby, aktuální výše dosažené ceny a čas zbývající do konce dražby.

II. REGISTRACE UŽIVATELE
1.
Uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektronických dražeb nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz, se zaregistruje na portálu v registračním formuláři podle pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje. V opačném případě k registraci uživatele nedojde. Před odesláním registrace je uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a odesláním registrace uživatel současně potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými podmínkami k registraci nedojde. Odesláním registračního formuláře zároveň uživatel uzavírá Smlouvu o ochraně osobních údajů.

2.
Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.mmdrazby.cz prostřednictvím formuláře fyzická osoba. Po kontrole údajů bude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz.
Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.mmdrazby.cz prostřednictvím formuláře právnická osoba. Po kontrole údajů bude právnická osoba informovaná e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz.
Podmínkou účasti v dražbě je složení finančních prostředků ve výši jistiny na účet dražebníka. Uživatel má tyto prostředky složeny na svém – tzv. kreditním účtu a může je libovolně používat na jakoukoli dražbu. Podmínkou účast v dražbě je vždy zablokování finančních prostředků ve výši jistiny ze strany dražebníka. V případě, že chce účastník finanční prostředky vrátit na svůj účet, který má zaregistrovaný, učiní tak prostřednictvím požadavku, zadaném ve svém administrativním rozhraní.

3.
Uživatel má přiděleno uživatelské jméno ve tvaru emailu, pod kterým se bude v elektronických dražbách nemovitostí přihlašovat a pod nímž se bude dražeb účastnit. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoli hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit nebo změnit jeho uživatelské jméno.

III. ÚČAST NA DRAŽBĚ
1. Podmínkou účasti na elektronické dražbě nemovitostí na portálu www.mmdrazby.cz je registrace uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí dle oddílu II těchto Všeobecných podmínek, volba přihlašovacího jména a dále splnění jednotlivých podmínek stanovených v dražební vyhlášce.
2. Po ověření úplnosti žádosti o registraci ze strany administrátora, bude uživatel nadále vystupovat jako ověřený uživatel. Veškeré úkony dražitele (zejména činěná podání – příhozy), které jsou činěny v systému elektronických dražeb nemovitostí pod jeho uživatelským jménem a administrátorem přiděleným či následně uživatelem zvoleným heslem, se považují za úkony osoby, které bylo uživatelské jméno přiděleno.


IV. DRAŽBA
1. Dražbu nemovitostí zveřejňuje administrátor v systému elektronických dražeb nemovitostí a jiným předepsaným anebo jím zvoleným způsobem. Pokud administrátor zjistí po zveřejnění dražebního jednání formou elektronické dražby skutečnost, pro kterou nelze dražbu elektronicky provést, může rozhodnout, že již nařízená dražba se provede nebo dokončí pří ústním jednání bez použití systému elektronických dražeb nemovitostí, a rozhodnutí doručí osobám, jimž bylo doručeno usnesení o nařízení dražebního jednání formou elektronické dražby a dále všem dražitelům. Toto rozhodnutí je zároveň zveřejněno na detailu dražby, od jejíž elektronické dražby bylo upuštěno.
2. Dražba probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou dražitelé oprávněni činit podání (příhozy). Tento časový úsek je uveden vždy v detailu dražby. Veškerý časový průběh dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.mmdrazby.cz a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).
3. Před zahájením dražby jsou prokázána předkupní a jejich uplatnění, případně, kteří věřitelé a v jaké výši přihlásili své pohledávky, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a v jaké výši a které pohledávky může vydražitel převzít a jaká je výše těchto pohledávek. Tyto skutečnosti administrátor zveřejní na detailu dražby.

4. Dražitelé mohou činit podání (příhozy) v dražbě od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v usnesení o nařízení dražebního jednání a uveden na detailu dražby, až do skončení dražby. Dražitelé jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Dražitelé nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy ve výši alespoň nejnižšího podání a tedy vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více dražiteli, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do systému elektronických dražeb nemovitostí a tímto systémem zaznamenáno. Dražiteli, jehož podání bylo přeneseno a zaznamenáno později, je tato skutečnost oznámena hlášením „Učiňte nové podání“, přičemž k tomuto jeho původnímu podání nebude přihlíženo.

5. Ve smyslu ustanovení § 336i odst. 4 o.s.ř. se dražba koná, dokud dražitelé činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v usnesení o nařízení dražby jako nejčasnějšího možného okamžiku skončení dražby. Pokud v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení elektronické dražby bylo učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění posledního podání. To platí analogicky v případě dalších podání učiněných kterýmkoli z dražitelů. Pokud to posledního učiněného podání uplyne pět minut a současně uplynul okamžik skončení dražby uvedený v dražební vyhlášce, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní další podání a dražba uplynutím pěti minut od posledního podání končí. Časový limit každé dražby je rovněž uveden na detailu dražby, přičemž aktuální časový limit zbývající do ukončení dražby je odpočítáván. Po udělení dražebního příklepu mohou ověření dražitelé přihlášení do dražby a přihlášený povinný podávat ve vyhrazeném čase pěti minut prostřednictvím formuláře své námitky k dražbě. O námitkách rozhodne administrátor:
 Pokud nejsou žádné námitky podány dražba je ukončena a vítězem je dražitel s nejvyšším podáním. Je mu určena lhůta na doplacení nejvyššího podání
 Pokud jsou případné námitky zamítnuty dražba je ukončena a vítězem je dražitel s nejvyšším podáním. Je mu určena lhůta na doplácení nejvyššího podání.
 Pokud námitky byli a některá z nich byla akceptována dražba pokračuje a nejvyšším podáním se stává druhé nejvyšší podání. Začne nový odpočet pro podání, účastníci jsou vyzvání k opětovnému činění podání.

Poté, co je dražba ukončena, administrátor oznámí na detailu dražby osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání. Systém elektronických dražeb neumožňuje, aby více dražitelů učinilo stejné nejvyšší podání, vyjma osoby, jíž svědčí předkupní právo.
V případě, že se dražby účastní více dražitelů s předkupním právem, kteří chtějí na cenu uplatnit své právo, dražba je přerušena a nastává rozlosování. U každého uživatelského jména stisknutím tlačítka „Losujte ZDE“ proběhne losování a následně se zobrazí vylosovaná čísla. V případě, že kliknutí na tlačítko „Losujte ZDE“ neproběhne v čase jedné minuty, vylosování čísla provede za dražitele systém automaticky. Dražba je ukončena a vítězem je dražitel s nejvyšším vylosovaným číslem.
Tuto skutečnost spolu s uvedením osoby, které bude příklep udělen, administrátor oznámí u detailu dražby.
Portál www.mmdrazby.cz umožňuje v kterémkoli okamžiku sledování průběhu dražby, včetně jednotlivých příhozů. Na portálu www.mmdrazby.cz může kterýkoli dražebník, jakož i kterýkoli registrovaný uživatel, či povinný zjistit stav průběhu dražby, stav aktuální výše nejvyššího podání, jakož i čas zbývající do ukončení dražby, popřípadě další informace související s dražbou.

7. Pokud nejsou proti udělení příklepu vzneseny námitky anebo pokud jim administrátor nevyhoví, udělí usnesením příklep. V usnesení o příklepu administrátor stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní na detailu dražby a doručí se osobám uvedeným v ustanovení § 336k o.s.ř..
Dražební jistota bude neúspěšným dražitelům vrácena po skončení dražby převodem na jejich účet. Z tohoto důvodu je nutné při složení dražební jistoty dražebníkovi sdělit, na jaký bankovní účet má být jistota vrácena, jinak bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla poukázána.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
8. Administrátor je oprávněn v průběhu dražby činit i další rozhodnutí a opatření dle platných právních předpisů k zajištění řádného průběhu dražby. Dražební vyhláška může stanovit podmínky provedení dražby odchylné od ustanovení těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě mají před Všeobecnými podmínkami přednost ustanovení obsažená v dražební vyhlášce k dražbě konkrétní nemovitosti.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Uživatelský návod
Uživatelský návod, jak se účastnit dražby a jak činit podání, je uveden na internetovém portálu www.mmdrazby.cz.
2. Software, hardware
Administrátor negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb nemovitostí a konkrétní dražby, jíž se ověřený uživatel účastní. Administrátor neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.mmdrazby.cz anebo internetových stránek. Administrátor neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně administrátora, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Administrátor rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Administrátor nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat.
Dražitelé nejsou oprávněni při účasti při dražbách používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným dražitelům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražeb, či samotný chod portálu www.mmdrazby.cz.
3. Ochrana osobních údajů
Administrátor a uživatel spolu za výše uvedených podmínek uzavírají Smlouvu o ochraně osobních údajů.
4. UPOZORNĚNÍ ADMINISTRÁTORA
Administrátor upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb nemovitostí, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Administrátor současně upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb nemovitostí na skutečnost, že v případě nesplnění podmínek pro účast v dražbě, včetně podmínek pro nabývání nemovitostí na území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona a dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovitosti takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím způsobil, jakož i za další náklady uvedené v ustanovení § 336n o.s.ř.
5. Změny Všeobecných podmínek
Administrátor je oprávněn tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.mmdrazby.cz. Účinnosti nabývají nové Všeobecné podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu www.mmdrazby.cz, nestanoví-li administrátor termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění Všeobecných podmínek.
6. Rozhodné právo
Tyto Všeobecné podmínky, jakož i vztahy, které opravují, se řídí obchodním zákoníkem.

V Praze, dne 28. 11. 2011
M&M reality holding a.s.