Smlouva o ochraně údajů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y

M&M reality holding a. s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2 PSČ 110 00
IČ: 274 87 768, DIČ: CZ 274 87 768
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14537
zastoupený Ing. Miroslavem Jonášem, místopředsedou představenstva
(dále jen „dražebník“)

a

osoba, zaregistrovaná na elektronickém portálu www.mmdrazby.cz jako účastník elektronických dražeb, realizovaných dražebníkem (dále jen „subjekt údajů“)

tuto

SMLOUVU O OCHRANĚ ÚDAJŮ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Dražebník je organizátorem veřejné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“). Při provádění úkonů v souvislosti s veřejnou dražbou zpracovává údaje subjektu údajů.
  2. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti stran při zpracování údajů týkajících se subjektu údajů dražebníkem.
 2. OCHRANA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů subjektu údajů, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním těchto údajů: obchodní firma, název, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, věk, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu a jiných průkazů totožnosti, místo bydliště, sídlo, místo podnikání a ostatní údaje související s prováděnou dražbou (společně vše jen jako „údaje“). Údaje týkající se subjektu údajů, který je fyzickou osobou, dále jen jako „osobní údaje“. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním údajů dražebníkem, a to pro účely provedení veřejné dražby organizované dražebníkem a dále pro účel správy případných pohledávek dražebníka vůči subjektu údajů (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením těchto pohledávek) a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dražebníkem.
  3. Údaje subjektu údajů nebudou dražebníkem bez příchozího souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, nevyplývá-li ze zákona o veřejných dražbách či z této smlouvy jinak. Údaje mohou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek dražebníka vůči subjektu
  4. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dražebníka o jakékoli změně v údajích
  5. Zpracováním údajů subjektu údajů může dražebník pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu provádění úkonů související s dražbou. Údaje budou zpracovávány v elektronické pohodě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí údajů.
  6. V případě, že by se subjekt údajů domníval, že dražebník nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dražebníka nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby dražebník nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou dražebník nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dražebník nebo zpracovatel žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  7. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dražebník povinen tuto informaci předat. Dražebník má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení či jiných informací o podniku či službách dražebníka na adresu uživatele.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání smluvních stran.
  2. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 (jeden) stejnopis.
  3. Tato dohoda nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.
  4. Účastníci této dohody si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy stran

Smluvní strany berou na vědomí, že dokončením registrace subjektu údajů na www.mmdrazby.cz dochází k verifikaci této smlouvy oběma účastníky.